آخرین اخبار : 

انسانهای بزرگ در هنگام مرگ

ماشین «بنز» مدل بالایی که نتوانست «شهید مهدی باکری» را بفریبد و اسیر دنیا کند!

ماشین «بنز» مدل بالایی که نتوانست «شهید مهدی باکری» را بفریبد و اسیر دنیا کند! شهید«مهدی باکری» یکی از سرداران عاشورایی هشت سال دفاع مقدس بود و به همراه برادرش «حمید باکری» خدمات و دلاوری‌های بسیاری را به یادگار گذاشتند. شهید مهدی ...

ادیسون به هنگام مرگ ، انجیل را در آغوش گرفت و مسیح را صدا می زد :

ادیسون به هنگام مرگ انجیل را در آغوش گرفت و مسیح را صدا می زد :                                             « باید قدری هم به معنی و حقیقت توجه شود . باید مردم به واقعیت نزدیک شوند ، تمدن مادی و این صنایع و ...