آخرین اخبار : 

هدیه ، ارمغان

ارمغان سفر ، آینه هایی که امام حسین به خدا هدیه کرد

ارمغان سفر : آینه ای که دوست حضرت یوسف برای او به ارمغان آورد ـ آینه هایی که امام حسین به محبوب خود هدیه کرد.                       « یوسف صدیق علی نبینا و آله و علیه السلام رفیقی داشت از سفر آمد ...