آخرین اخبار : 

روابط عمومی

اشاعه فرهنگی cultural diffusion

اشاعه فرهنگی   cultural diffusion                1 .  ارجاعات   1 ـ کتاب « مفاهیم و نظریه های فرهنگی » / نویسنده : سید رضا صالحی امیری / انتشارات ققنوس / چاپ اول 1386 / صفحات 43 و 44 و 45 و 46

فرهنگ پذیری acculturation

فرهنگ پذیری   acculturation   1 .    ارجاعات   1 ـ کتاب « مفاهیم و نظریه های فرهنگی » / نویسنده : سید رضا صالحی امیری / انتشارات ققنوس / چاپ اول 1386 / صفحات 46 و 47 و 48

روابط عمومی و تعاریف مربوط به آن

روابط عمومی و تعاریف مربوط به آن                 یکی از عواملی که در سرنوشت هر موسسه ، گروه و فرد اهمیت و ارزشی اساسی دارد و آنها را در نیل به هدف هایشان یاری می دهد کیفیت رابطه آنها با افراد ...