آخرین اخبار : 

کمونیسم

کمونیسم Communism

کمونیسم Communism               1 . ارجاعات 1 ـ کتاب : مکتب های سیاسی / مولف : دکتر بهاءالدین پازارگاد / از انتشارات اقبال / در مقدمه کتاب به چاپ سوم ، اسفند 1343 اشاره شده است / صفحه 148و 149 و 150 و ...