آخرین اخبار : 

آموزش نویسندگی

نقش نویسنده در جامعه و مشخصات یک نویسنده خوب

نقش نویسنده در جامعه و مشخصات یک نویسنده خوب نقش نویسنده در جامعه نویسنده تنها برای خود نمی‌نویسد؛ بویژه نویسنده‌ی مقاله و داستان و نمایشنامه که در خواننده تأثیر بسیار می‌گذارد و طبعاً خوانندگان فراوانی پیدا می‌کند و به همین جهت، مسؤولیت ...