آخرین اخبار : 

زیارت و حج

دین پیامبر اسلام(ص) قبل از بعثت چه بود؟

دین پیامبر اسلام(ص) قبل از بعثت چه بود؟ 1 2 ارجاعات 1ـ از کتاب: عدد مقدس (تقدس عدد چهل در آینه روایات)/ نویسنده: عبدالرضا طرزی/ انتشارات رزقی، بیرجند/ چاپ دوم ، بهار 1390/ ص 190 2ـ از کتاب: عدد مقدس (تقدس عدد چهل در آینه ...

کعبه ، خانه خدا ، بیت الله الحرام

کعبه ، بیت الله الحرام 1   2 3 ارجاعات 1ـ از کتاب: عدد مقدس (تقدس عدد چهل در آینه روایات)/ نویسنده: عبدالرضا طرزی/ انتشارات رزقی، بیرجند/ چاپ دوم ، بهار 1390/ ص 79 2ـ از کتاب: عدد مقدس (تقدس عدد چهل در آینه روایات)/ نویسنده: ...

حجرالاسود

حجرالاسود 1 ارجاعات   1ـ از کتاب: عدد مقدس (تقدس عدد چهل در آینه روایات)/ نویسنده: عبدالرضا طرزی/ انتشارات رزقی، بیرجند/ چاپ دوم ، بهار 1390/ ص 80

حاجی نه حاجی ، آیا همه به حج رفتگان حاجی می شوند !

حاجی نه حاجی ، آیا همه به حج رفتگان حاجی می شوند !                                       « یک تاجر اصفهانی حرکت می کند به زیارت خانه ی کعبه . ...