آخرین اخبار : 

آدم و حوا

شیطان و سجده نکردن بر انسان

شیطان و سجده نکردن بر انسان {...پس از آفرینش آسمانها، زمین و سایر موجودات، خداوند سبحان آفرینش «انسان» را به عنوان سر آمد مخلوقات، و او را به عنوان جانشین خویش «خلیفة الله» اراده کرده است. ...با آفرینش انسان و فرمان ...

کیومرثیه ، زروانیه

کیومرثیه و زروانیه دیباسی بر‌آمد و از اصل دیباس شخصی متولد شد که او را «میشه» و زنی که او را «میشانه» گفتند (زیرنویس ـ این دو کلمه در متون اوستایی، مشیه Masya  و مشیانه  Masyana آمده است و لغت ...

کعبه ، خانه خدا ، بیت الله الحرام

کعبه ، بیت الله الحرام 1   2 3 ارجاعات 1ـ از کتاب: عدد مقدس (تقدس عدد چهل در آینه روایات)/ نویسنده: عبدالرضا طرزی/ انتشارات رزقی، بیرجند/ چاپ دوم ، بهار 1390/ ص 79 2ـ از کتاب: عدد مقدس (تقدس عدد چهل در آینه روایات)/ نویسنده: ...

بهشتی که حضرت آدم از آن رانده شد

آیا بهشتی که حضرت آدم (ع) از آنجا رانده شد همان بهشت موعود است ؟                        به طور معمول هر کسی که در مورد حضرت آدم صحبت می کند به این نکته اشاره دارد که حضرت آدم (ع) از ...