آخرین اخبار : 

امام خمینی در شعر شاعران

پیش از تو ـ شعر ی از سلمان هراتی برای حضرت امام خمینی

پیش از تو ـ شعری از زنده یاد سلمان هراتی برای امام خمینی                                     سلمان هراتی در سال ۱۳۳۸ در روستای مرزدشت ( از روستاهای تنکابن در مازندران ) دیده به ...