آخرین اخبار : 

فوریه 2015

شعرهایی طنز از شاعر طنز پرداز راشد انصاری

شعرهایی طنز از شاعر طنز پرداز راشد انصاری   خطر ناك! روز و شب با خودت نرو هي ور باتو هستم، بله، شما... دختر قلب تو گرچه واقعاً پاك است خواهرم، خوشگلي خطرناك است! با چنان تيپ و اين چنين تركيب صورتي مثل كاغذ تذهيب، وقتي از خانه مي ...