آخرین اخبار : 

ژوئن 2017

کریم خان زند و ماجرای خر دجّال در آخرالزمان

کریم خان زند و ماجرای خر دجّال در آخرالزمان {آن والاجاه عاقلی بود، معقول فهم و منقول غیر معقول را انکار مینمود و قبول نمیکرد و همه امورش مقرون به حکمت بود و به افسانه هرگز گوش نمیداد.  از آنجمله حدیث ...