آخرین اخبار : 

مکتب استالینیسم Stalinism

مکتب استالینیسم  Stalinism

                                           استالینیسم

[ فلسفه ی کمونیسم کارل مار کس را ، لنین تفسیر نموده و در بعضی از مواد آن طبق احتیاج روز و در عمل در هنگام انقلاب بالشویک روسیه بعد از جنگ اول جهانی تغیراتی داده که فلسفه ی وی به « لنینیسم مارکسیسم » یا بطور مطلق به « لنینیسم » موسوم گشت . بعد از لنین که استالین روی کار آمد وی به نوبت خود فلسفه ی لنین را تفسیر نموده و در آن تغییراتی داده که هر چند خود او مایل نبود که عقاید وی را استالینیسم نام گذارند ولی خواهی نخواهی در تاریخ عقاید سیاسی به استالینیسم معروف شد بعلاوه این اصطلاح مفهوم خشونت و شدت عمل و سخت گیری را هم که از خواص حکومت استالین بود میرساند .

چون توجیه و شرح تغییراتی که استالین در فلسفه ی کمونیسم روسیه یا لنینیسم مارکسیسم بعمل آورده مبسوط و ذکر آن از حدود گنجایش این مختصر خارج میباشد ، فهرست مانند اسامی فرضیه های وی را که بعضی از آنها بنام تاکتیک حزبی و شوروی و جهانی و تاکتیک کمونیسم خوانده شده و هر کدام جزئی از فلسفه ی استالینیسم شمرده میشود ذکر میکنیم و برای ملاحظه ی مفاهیم و توجیه عناوین زیر خواننده باید به کتب مبسوط تر مراجعه نماید . ( رجوع شود به جلد سوم تاریخ فلسفه ی سیاسی به قلم دکتر بهائالدین پازارگاد ) .

فرضیه ی انقلاب و فن انقلاب – فرضیه ی نسبت – فرضیه ی تحول – فرضیه ی تغییر کیفیتی ناگهانی – فرضیه ی ترقی – فرضیه ی تضاد و کشمکش ماتریالیسم – وسائل تولید – فرضیه ی تضاد مقدماتی کاپیتالیسم – تقلا و کشمکش طبقاتی – فرضیه ی مرحله ی امپریالیسم کاپیتالیسم – تضاد بین سیستم های کاپیتالیست و سوسیالیست فرضیه ی بحرانهای اقتصادی یا نیروهای تولیدی در مقابل روابط تولیدی – شرایط واقعی ( ابژکتیف ) انقلاب : جنگ – قانون جزر و مد – استراتژی جهانی که شوروی مدار و محور آن است – تجویز عملیات نظامی – تجویز عملیات سری و غیر قانونی – سازش و اصطلاحات – تهیه ی مرکز محلی قیادت کمونیسم – فرضیه ی عقب نشینی بموقع و بدست آوردن وقت و تجزیه ی دشمن ] ۱.


ارجاعات


 

1 ـ کتاب : مکتب های سیاسی / مولف : دکتر بهاءالدین پازارگاد / از انتشارات اقبال / در مقدمه کتاب به چاپ سوم ، اسفند ۱۳۴۳ اشاره شده است / صفحه ۱۹ و ۲۰

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.