آخرین اخبار : 

انواع برنامه ریزی ، متمرکز ، غیر متمرکز

  

انواع برنامه ریزی از نظر تمرکز و عدم تمرکز :  ( مزایا و معایب آنها )

                              برنامه ریزی

   ۱ – برنامه ریزی متمرکز :

در نظام متمرکز معمولاً برنامه ریزی برای کل سیستم یا سازمان یا کشور ، به صورت یکسان انجام می شود ۰ در برنامه ریزی متمرکز سطوح پایین تر سازمان دخالتی در برنامه ریزی ندارد۰ در نظام برنامه ریزی متمرکز ارتباط به صورت یکطرفه و از جانب مقامات بالا به طرف مجریان در سطوح پایین جریان دارد ۰

 

     ۲ – برنامه ریزی غیر متمرکز :

در نظام برنامه ریزی غیر متمرکز تصمیمات در سطح پایین تر ، یعنی واحدهای اجرایی اتخاذ می شود ۰ در نظام برنامه ریزی غیر متمرکز ارتباط به صورت دو طرفه و در تمام سطوح جریان دارد ۰ در برنامه ریزی غیر متمرکز توجه به نیازهای ، امکانات و انتظارات در مناطق مختلف کشور یا سازمان بیشتر لحاظ می شود ۰

 

 

          محاسن برنامه ریزی متمرکز :

 

۱- به علت آنکه تصمیم گیری توسط عده ی محدودی انجام می شود ، تصمیمها سریعتر انجام می شود ۰

۲- تربیت و تأمین نیروی انسانی سریعتر انجام می شود ۰

۳- به خاطر آنکه همة استانها و مناطق کشور از نظر مالی وابسته به مرکز هستند ، از بودجه و امکانات مالی نسبتاً یکسانی بهره مند می شوند ۰

۴- مشکلات و مسائل اجرایی مشابه و محدودی وجود دارد ( وحدت در اتخاذ تصمیمات )۰

 

        

           معایب برنامه ریزی متمرکز :

 

۱- به علت اتخاذ تصمیم توسط مدیران عالی و دور بودن آنها از محیط اجرایی ، اکثر تصمیماتشان با نیازها ، شرایط و امکانات موجود مطابقت نمی کند ۰

۲- به لحاظ آنکه برنامه ها به طور یکسان برای تمام نقاط کشور تهیه می شود ، نیازها و شرایط و امکانات محلی نادیده گرفته می شود ۰

۳- در این برنامه از فرصت بهره مند شدن از نظریات مجریان برنامه ها به ویژه متخصصان و مدیران واحد ها محروم می مانند ۰

۴- میزان آزادی عمل در برآورده ساختن نیازهای محلی و حل و فصل مسائل مالی و اداری در این نوع برنامه کم است ۰

۵- در صورت وجود نقص در این برنامه ها ، زیان حاصله شامل تمام کشور یا سازمان می شود ۰

۶- مجریان و مدیران قادر نیستند که برنامه های ابلاغی را در راستای پاسخگویی به نیازها و شرایط و امکانات محلی تغییر دهند ۰

               محاسن برنامه ریزی غیر متمرکز :

 

۱- تصمیم گیری توسط افرادی انجام می شود که با محیط سازمانی آشنایی دارند ۰

۲- به نیازها و تفاوتهای انسانها توجه بیشتری معطوف می شود ۰

 

۳- به نیازها ، مختصات ، شرایط ، کمّیت و کیفیت منابع و امکانات محلی و منطقه ای توجه بیشتری می شود ۰

۴- آزادی بیشتر و ارتباط آسانتر بین مسئولان، برنامه ها و مجریان برنامه ها برقرار می شود۰

۵- برنامه ریزی با شرکت مسئولان و مجریان برنامه در سطوح مختلف انجام می شود در نتیجه نظرات و پیشنهادات و راه حل های آنها را شامل می شود ۰

               معایب برنامه ریزی غیر متمرکز :

 

۱- وجود اختلاف نظرها و تفاوت در سلیقه ها و در نتیجه اشکالات در تصمیم گیریها ۰

۲- کندی و عدم هماهنگی در تصمیمات اتخاذ شده در سطوح واحدهای مختلف ۰

۳- مشکلات متنوع و متفاوت به ویژه در راه ایجاد هماهنگی و ارتباط۰

۴- احتیاج به وسایل و مواد متنوع تر و فراوان تر ۰

۵- صرف هزینه های بیشتر، دوباره کاری و گرانتر تمام شدن برنامه ریزی بر کل جامعه ۰

۶- لزوم ایجاد یک سازمان نظارت کننده ، هماهنگ کننده و وحدت دهنده ۰

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.