آخرین اخبار : 

خدا چگونه شکل گرفت (فوستل دو کولانژ)

خدا چگونه شکل گرفت (فوستل دو کولانژ)

خداوند

[«فوستل دو کولانژ» نویسنده و محقق قرن ۱۹ فرانسه کشف نمود که انسانهای ابتدایی پدران را خدای خانواده می‌دانستند و بعد از مردن پدر، فرزند بزرگتر وظایف مذهبی را نسبت به این خدای خانواده انجام می‌داد خدا در خانه‌اش مدفون بود و او را قادر مطلق می‌داشت.
چند قرن بعد این خدا از خانه به خارج رفت و به صورت خدایان درآمد که یونان و روم به نام خدایان ۱۲گانه پرستش کردند بعدها این خدا از زمین به آسمان رفت و به صورت خدای نادیده درآمد و وجود او از نظام کائنات و علل فاعلی و علل غایی ثابت شد پس انسان هم سایه‌ای از خدا بود که چون وجود داشت خداوند هم وجود داشته است.]۱

۱ـکتاب: انگیزه های روانی( اصول روانشناسی)/ ژان پل سارتر/ انتشارات فرخی، تهران/ ص ۳۷۴

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.