آخرین اخبار : 

جنگ نرم و تعریف و تشریح آن

جنگ نرم و تعریف و تشریح آن

جنگ نرم 2

{معنای ساده و جوهری جنگ، تحمیل اراده بر حریف است به گونه‌ای که حریف رفتار مطلوب و مورد نظر کشور حمله کننده را در پیش گیرد. این کار در جنگ سخت با استفاده از حمله نظامی، قتل و کشتار و خلاصه، اقدامات خشونت‌آمیز انجام می‌شود؛ اما در جنگ نرم، دشمن از ابزارهای غیر‌خشونت‌آمیز همچون تبلیغات منفی و رواج شایعات، مقابله با ارزش‌ها و اعتقادات، نفوذ و … بهره می‌گیرد. در یک تعریف آمده است: «جنگ نرم عبارتست از گونه‌ای از ستیزش که در آن، بازیگر عامل به جای مقابله با جریان قدرت، سلامت و اثر قدرت حریف را با هدف قرار دادن منبع و محافظ قدرت آن تحت تأثیر قرار می‌دهد.» در این رویکرد، اقدامات داخلی یعنی تحولاتی که در محیط داخلی بازیگر هدف رخ می‌دهد، به مراتب از اقدامات بیرونی مؤثرتر هستند و جنگ فرهنگی، جنگ اجتماعی و تعارض اعتقادی از جمله مصادیق جنگ نرم هستند. در جنگ فرهنگی، مبادی و اصول فرهنگی به عنوان منبع قدرت بازیگر هدف قرار می گیرد. با تضعیف منابع مهمی چون اعتقادات، باورها، اصول رفتاری و یا عرف های سازنده حاکم بر جامعه، بازیگر به شدت آسیب‌پذیر می‌شود و نمی‌تواند قدرت بیشتری تولید کند و یا کاربرد مؤثر قدرت در اختیارش نیست. در جنگ اجتماعی، بازیگر عامل، سیاست‌هایی را به کار می‌گیرد تا اعتبار قدرت سیاسی نزد مخاطبان آن مخدوش شود و در نتیجه، سرمایه اجتماعی بازیگر هدف، تضعیف شود یا زوال یابد. این جنگ در حوزه داخلی بازیگر هدف، عدم [تا اینجا ص ۱۹ فصلنامه] مشروعیت آن را دنبال می‌کند و در حوزه خارجی به دنبال تخریب وجهه هدف در سطح بین المللی و انزواسازی آن است. مبادی اعتقادی مهم‌ترین نقش هویتی و محافظتی را به ویژه در یک کشور اسلامی ایفا می‌کنند. بنابراین یکی از مهم‌ترین مصادیق جنگ نرم، تلاش برای آسیب رساندن به حریف از طریق حمله به این باورهاست. این حمله به دو شکل است: یکی استحاله اعتقادی و دیگر تغییر اعتقادات. ماهیت این جنگ، نرم افزار‌گرایی است و در قالب‌های مختلفی اعم از جنگ سایبری، فرهنگی، اعتقادی، مجازی، روانی و … رخ می‌نماید. (افتخاری، اصغر، «جنگ‌های نرم؛ شناسایی عرصه‌های نوین دفاع»، مجموعه مقالات جنگ نرم، عرصه دفاع ملی، تهران، دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۳۹۰، صص ۱۳-۲۰)

در تعریف‌های دیگری که از جنگ نرم ارایه شده، بر ماهیت نرم‌افزار‌گرایی آن تأکید شده است. در یک تعریف آمده است: جنگ نرم، عبارت از مجموعه تدابیر و اقدامات از پیش اندیشیده فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کشورهاست که بر نظرات، نگرش‌ها انگیزش‌ها و ارزش‌های مخاطبان آماج (اعم از حکومت‌ها، دولت‌ها، گروه‌ها و مردم جامعه هدف) تأثیر می‌گذارد و در بلندمدت موجب تغییر منش، رفتار و کنش‌های فردی و اجتماعی آنان می‌گردد. (محسن عسگری، «ابزارها و اهداف جنگ نرم»، مجموعه مقالات جنگ نرم، عرصه دفاع ملی، همان، صص ۴۸-۴۹)}۱

ارجاعات:

منبع: فصلنامه مطالعات سیاسی روز، سال یازدهم ـ شماره ۴۴،۴۵ و ۴۶ – تابستان ، پاییز و زمستان ۱۳۹۱/ مدیر مسئول: یدالله جوانی/سردبیر: رضا گرمابدری/ چاپ: مرکز چاپ نمایندگی ولی فقیه در سپاه/ نام مقاله و نویسنده: نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی در جنگ نرم(مطالعات موردی فیس بوک)، حمزه عالمی چراغعلی/ صص ۱۹ و ۲۰

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.