آخرین اخبار : 

زرتشت و آغاز دوره تاریخی افغانستان

زرتشت و آغاز دوره تاریخی افغانستان

زردهشت و آغاز دوره تاریخی

{وقت و زمان زردهشت و اصلاحات دینی او به طور دقیق تعیین نشده و نظر تاریخنویسان در آن باره از شش صد سال تا دوهزارسال پیش از میلاد اختلاف دارد. اما از روایت پارسیان هند که از بازماندگان زردهشتیان پیش از اسلاماند و سنن ملیشان را به دقت حفظ کردهاند چنین بر میآید که وی در سده ششم پیش از میلاد مسیح در سرزمین باختر واقع در شمال افغانستان کنونی در بین قبایلی ظهور کرده بود که خود را آرین مینامیدند.(سحرگاه آیین زردهشت، تألیف: آر.سی.زاهنر، چاپ نیویارک، ۱۹۶۱ / صفحه۳۳).

ظاهراً وی موفق شد گشتاسب‌نام، زمامدار محل را به دین خود گرویده ساخته و به کمک او به تبلیغ آن بپردازد. وجود گشتاسب به صفت زمامدار می‌رساند که قبایل آرین در آن وقت در روند تکامل اجتماعی و اقتصادی خود به مرحله‌ای رسیده بودند که تشکیل اداره مرکزی را به شکل پادشاهی ایجاب می‌کرد. متاسفانه اطلاعات ما راجع به این دولت و چگونگی آن محدود است زیرا اندکی بعد در نتیجه لشکرکشی کورش پادشاه مادها (۵۳۰ـ۵۵۹ پیش از میلاد) منقرض گردید و سرزمین باختر ضمیمه امپراطوری هخامنشی شد. معذالک در نتیجه این پیش آمد دین زردهشت که تحولی از پرستش ارباب انواع و مظاهر طبیعی بسوی یکتاپرستی بود در بخش وسیع‌تری گسترش یافت و به تدریج حیثیت دین رسمی امپراتوری را پیدا کرد. در عصر زردهشت، آرین‌ها خط نداشتند. لهذا کتاب دینی ایشان مدتها به شکل نامکتوب باقی ماند و شفاهاً از نسلی به نسل دیگر انتقال می یافت تا اینکه مدتها بعد در [تا اینجا صفحه ۳ کتاب] عصرپادشاهان ساسانی (۲۲۶ـ۶۳۷ میلادی) به قید تحریر درآمد.

امپراطوری هخامنشیان که توسط کورش پی‌گذاری شده بود در اثر لشکرکشی‌های داریوش اول (۵۲۱ـ۴۸۶ پیش از میلاد) در شرق تا کناره رودخانه سند گسترش یافت. از برکت کتیبه‌های سنگی که این شهنشاه به یادگار گذاشته است ما می‌توانیم ولایات امپراتوری او را که با مناطق مهم افغانستان کنونی مطابقت دارد تشخیص کنیم. اینها عبارتند از آریا (هرات)، بکتریا (بلخ)، اراخوزیا (وادی ارغداب)، کندهارا (وادی رودخانه کابل) و ستدگیدیا که محل آن هنوز نامعلوم است.

سند تاریخی دیگری که تقریبا در همین زمان راجع به افغانستان باستانی ثبت شد. کتاب تاریخ (هرودوت) مورخ یونانی است که هم از سرزمین بکتریا و هم از اقوامی که در این حوالی سکونت داشتند صحبت می‌کند.[تا اینجا صفحه ۴ کتاب]}۱

ارجاعات:

۱ـ کتاب: افغانستان در پنج اخیر/ مولف: میر محمد صدیق فرهنگ/ ناشر: انجنیر احسان الله مایار/ تاریخ طبع: قوس ۱۳۶۷ خورشیدی برابر با ۱۹۸۸ میلادی/ چاپ دوم / مطبعه: آریانا آفست پرنترز، پیشاور – پاکستان / صفحات ۳و۴

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.