آخرین اخبار : 

روشنفکری و روشنفکران

روشنفکری و روشنفکران

{روشنفکری یک جریان فکری است که عمدتاً از تحصیلکردگان و نیروهای فکری یک اجتماع تشکیل شده و با تولید فکر سایر نیروهای اجتماعی را تحت تأثیر قرار می دهد و آنها را نسبت به مسایل موجود در اطراف زندگی و اجتماع خود حساس می سازد. روشنفکری، به تعبیری، بی تفاوت نبودن نسبت به حقایق و واقعیات اجتماعی پیرامون است و پیروی از عقل و منطق رشد در هر جامعه است. روشنفکران با استفاده از ابزار علم و آگاهی برای رفع مشکلات زندگی شخصی و اجتماعی تلاش می کنند و اغلب افراد تحصیلکرده ای هستند که با روش علمی و آکادمیک به دنبال راه حل های منطقی در رفع حوایج اجتماعی اند. روشنفکری محصول توسعه در ابعاد مختلف یک جامعه، به ویژه رشد و افزایش وسایل ارتباط جمعی و مطبوعات زیاد باشد و استفاده از این ابزار نیز کمترین محدودیت را داشته باشد، روشنفکران آن جامعه بیشتر بوده و نقش بیشتری در مشارکت اجتماعی و سیاسی آن دارند. روشنفکران اکثراً اصحاب قلم و مطبوعات هستند که در تنویر افکار عمومی کوشا بوده و آگاهی های سیاسی و اجتماعی جامعه را افزایش می دهند.

یکی از نتایج مثبت توسعه در هر جامعه افزایش تعداد روشنفکران است که آن را می توان با نرخ رشد نویسندگان مطبوعات، صاحب نظران مسایل اجتماعی، دارندگان تحصیلات عالی، تعداد استادان ، و مانند اینها سنجید. به هر تقدیر یکی از ویژگیهای یک جامعه توسعه یافته، افزایش تعداد روشنفکران آن جامعه است. ابتدا در ذائقه های روشنفکران یک جامعه تغییراتی ایجاد می شود و آنها افراد یک جامعه را تحت تأثیر پیشرفتهای علمی و اجتماعی ناچار از تغییر ذائقه می نمایند. آنها از یک سو با پرداختن به مسایل جدید علمی و سیاسی تقاضاهای نو و جدیدی را طلب می کنند، و به دنبال آن و از دیگر سو با انتقال این مفاهیم به مخاطبین و افراد[تا اینجا صفحه ۲۵۶ کتاب] عامی جامعه آنها را به دنبال خود می کشانند. بنابراین، تغییر در رفتار سیاسی و اجتماعی روشنفکران ناشی از تحولات و تغییراتی است که در نوع بینش و تفکر این گروه از افراد ایجاد می شود.

روشنفکری، نوجویی، تنوع، تکثرگرایی، و مشارکت جویی بیشتر را طلب می کند و روشنفکران به عنوان پیشگامان این جریان همواره جامعه را به سوی تغییر و تحول هدایت می کنند. بدین ترتیب در یک جامعه پیشرفته که روشنفکران نقش مهم و تعیین کننده ایفا می کنند، احزاب و دسته های سیاسی از آزادی عمل بیشتری برخوردارند و افکار و عقاید مختلف در آن به طور گسترده مطرح می شود. در یک جامعه در حال نوسازی، روشنفکری موانع و مشکلات دستیابی به توسعه در ابعاد مختلف آن را برطرف ساخته و زمینه را برای ساختن جامعه نوین فراهم می کند. در جوامعی که روند نوسازی را طی می کنند، روشنفکران رو به فزونی گذاشته و بر حسب ماهیتشان حاملین ارزشهای نوینی می شوند، این ارزشها با تلاش روشنفکران منجر به جا به جایی سلسله مراتب نظام ارزشی نیز می گردد.[تا اینجا صفحه ۲۵۷ کتاب]}۱

ارجاعات:

۱ـ کتاب: مطالعات امنیت ملی (مقدمه ای بر نظریه های امنیت ملی در جهان سوم)/نویسنده: علی ربیعی/ چاپ سوم ۱۳۸۴ /مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه / تهران/ صص ۲۵۶ , ۲۵۷

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.