آخرین اخبار : 

سلمان فارسی ، سبکباران رستند

سلمان فارسی ـ سبکباران رستند ـ رستن از خطر سیل 

                  سلمان فارسی 2

« در حالات سلمان فارسی دارد که وقتی والی مدائن شد روزی سیل آمد و مردم اموال از منزلها بیرون می کشیدند تا سیلاب اموالشان را نبرد ، از همه زودتر حضرت سلمان فرار کرد و رفت بر فراز تپه ای ایستاد فریاد زد « نجی المخففون » یعنی سبکباران نجات یافتند به این معنی که اموالم از همه کمتر بود توانستم زود از خطر سیل نجات پیدا کنم و بر عکس ، کسانیکه اثاث البتشان زیاد ، اموالشان بسیار ، تا بخواهند آنها را بیرون بیاورند گرفتار سیلاب می شوند .

یک رباعی در این زمینه از شاعری دیدم برایتان بخوانم :

یک مو نمدم به کل عالم نمدم

بهتر ز هزار صوف و اطلس نمدم

فردا که حساب صوف و اطلس بکشند

غیر از نمدم حساب دیگر نمدم » ۱.


ارجاعات


۱ ـ کتاب :« گفتار وعاظ » جلد ۲  / مولف : محمد مهدی تاج لنگرودی واعظ / ناشر : دفتر نشر ممتاز / چاپ دوازدهم ۱۳۷۸ / سخنرانی جناب آقای حاج شیخ ابراهیم معراجی « از لنگرود » / صفحه  ۴۰۶

چاپ مطلب

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.